των Έλενας Γκίκα, Μαρίας Κουτσάκη και Δικαίου Τσερκέζου*

Η κλιματική αλλαγή όπως τουλάχιστον  προσεγγίζεται με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στο Διάγραμμα 1 , θα έχει βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις  στην οικονομική αλλά και γενικότερα στην   συμπεριφορά πολλών νυν αλλά και εν δυνάμει μελλοντικών πελατών μιας  τράπεζας.

Το ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή είναι δεδομένο και ήδη έχουν  παρουσιασθεί διεξοδικά οι επιπτώσεις της στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό χώρο από σημαντικούς επιστήμονες.

Προσεγγίζουμε ποσοτικά κάποιες από τις  μελλοντικές επιπτώσεις  της κλιματικής αλλαγής στο  χρηματοπιστωτικό  χώρο  και ιδιαίτερα    στις τραπεζικές εξελίξεις. Χρησιμοποιώντας ένα πειραματισμό (τεχνικές στοχαστικής εξομοίωσης)  προσεγγίσαμε  τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  στην  διαφοροποίηση του ‘πελατειακoύ’    χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας.

Διάγραμμα 1. Τρέχουσα και Μελλοντική εξέλιξη της Μέσης Θερμοκρασίας στην Ελληνική Επικράτεια (1900-2100).

Στην καλύτερη περίπτωση   οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσαν να προσεγγισθούν με την  αύξηση του κινδύνου σε πολλά από τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν στην οικονομική συμπεριφορά των νυν και εν δυνάμει πελατών της τράπεζας. Ένα τέτοιο μέγεθος είναι και τα διαμορφούμενα εισοδήματα και οι αποταμιεύσεις. Με την κλιματική αλλαγή θα έχουμε έντονες μεταβολές στην κατανομή των εισοδημάτων εξ αιτίας της έντονης διαφοροποίησης και προσαρμογής στην  διαμορφούμενη οικονομική πραγματικότητα.   Για την τράπεζα, αυτό συνεπάγεται    μια μελλοντική  διαφοροποίηση   στο  ‘πελατειακό ‘  της χαρτοφυλάκιο.  Αυτή την διαφοροποίηση προσπαθήσαμε   να προσεγγίσουμε.

Εξομοιώσαμε την διαμόρφωση των εισοδημάτων των πελατών μιας τράπεζας πριν και μετά την κλιματική αλλαγή.

Τα αποτελέσματα αυτού του πειραματισμού για δέκα από αυτούς τους πελάτες της παρουσιάζονται αριθμητικά στον Πίνακα 1.

Η μελλοντική διαφοροποίηση του ‘πελατειακού’ χαρτοφυλακίου της Τράπεζας θα επηρεάσει και την διαμόρφωση  του ‘πελατειακού’ της  τραπεζικού κινδύνου.  Στο   Διάγραμμα 2  παρουσιάζουμε γραφικά την διαμόρφωση του πελατειακού κινδύνου της Τράπεζας με και χωρίς  τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η διαφοροποίηση  είναι εμφανής τόσο  στο ύψος όσο και την διακύμανση του κινδύνου.

Διάγραμμα 2. Διαμόρφωση του μελλοντικού τραπεζικού κίνδυνου με και χωρίς την διαφοροποίηση του ‘πελατειακού’ χαρτοφυλακίου της τράπεζας

Τέλος, δεν  θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα μας βασίζονται σε πειραματισμούς που αρκετές φορές βασίζονται σε δύσκολες υποθέσεις  οι οποίες εύκολα επιδέχονται μεθοδολογικές αμφισβητήσεις.

*Οι κκ. Έλενα Γκίκα και Μαρία Κουτσάκη είναι μεταπτυχιακές φοιτήτριες στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο κ. Δικαίος Τσερκέζος είναι καθηγητής Οικονομετρίας στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και οι τρείς συντάκτες του άρθρου, συνεργάζονται με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.
Πηγή : ot.gr (ημερομηνία δημοσίευσης 29η Ιουλίου 2021)

Share This Story, Choose Your Platform!