ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Ανώνυμη Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ετερόρρυθμη κατά μετοχές Εταιρείας
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
 • Εταιρεία-Ομόρρυθμη / Ετερόρρυθμη Εταιρεία με εταίρους ΝΠ κεφαλαιουχικού χαρακτήρα
Μέγεθος Εταιρείας Αξία ενεργητικού Κύκλος εργασιών Εργαζόμενοι
Πολύ Μικρή Εταιρεία ≤ 350.000,00 ≤ 700.000,00 έως 10
Μικρή Εταιρεία ≤ 4.000.000,00 ≤ 8.000.000,00 έως 50
Μεσαία Εταιρεία ≤ 20.000.000,00 ≤ 40.000.000,00 έως 250
Μεγάλη Εταιρεία Υπερβάλλον Υπερβάλλον Υπερβάλλον

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.Μη κεφαλαιουχικές μορφές

 • Ατομική επιχείρηση
 • Ετερόρρυθμη εταιρεία
 • Ομόρρυθμη εταιρεία
Μέγεθος Εταιρείας Αξία ενεργητικού Κύκλος εργασιών Εργαζόμενοι
Πολύ Μικρή Εταιρεία Δεν υφίσταται το κριτήριο ≤ 1.500.000,00 Δεν υφίσταται το κριτήριο
Μικρή Εταιρεία Δεν υφίσταται το κριτήριο > 1.500.000,00 Δεν υφίσταται το κριτήριο

2.Πολύ Μικρή Εταιρεία : Επιχειρήσεις εμπορίας υγρών καυσίμων που εντάσσονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κν 4308/2014(δηλαδή όταν έχουν την νομική μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ατομικής επιχείρησης, κλπ.) θεωρούνται πολύ μικρές οντότητες, με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το όριο του κύκλου εργασιών της παραγράφου 4 του άρθρου 2, δηλαδή το όριο των μικρών οντοτήτων (8.000.000 ευρώ). Νομικό πλαίσιο : παράγραφος 11, άρθρο 30, ν.3054/2002

3.Μεγάλη Εταιρεία : Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014 για λογιστικούς σκοπούς, εντάσσονται στις «μεγάλες» οντότητες με την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες οντοτήτων της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.). Όταν εμπίπτουν στην παράγραφο 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 ακολουθούν τα κριτήρια αυτών των οντοτήτων. Νομικό πλαίσιο : άρθρο 156 ν. 4270/2014 με υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980 (Γενικό Λογιστικό Σχέδιο)

4. Νομικές μορφές με υποχρέωση εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

   1. Χρηματοδοτικά ιδρύματα της περίπτωσης 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013, εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας
   2. Ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του ν. 3606/2007 (Οδηγία 2004/39/ΕΚ)
   3. Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005
   4. Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999
   5. Ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών του ν. 2367/1995
   6. Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 4099/2012 (Οδηγία 2009/65/ΕΚ)
   7. Οντότητες χαρτοφυλακίου
   8. Οντότητες χαρτοφυλακίου
   9. Οντότητες εισηγμένες στο ΧΑΑ