ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Λογιστικές αρχές και μέθοδοι ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αποτίμηση στην εύλογη αξία ή / και αποτίμηση στο κόστος κτήσεως) ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Λογαριασμοί καθαρής θέσεως ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Λοιπές προβλέψεις ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Υποχρεώσεις ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Προτεινόμενη διάθεση αποτελεσμάτων ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Αναβαλλόμενοι φόροι ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες διασφαλίσεως ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ