ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ισολογισμός (αποτίμηση σε κόστος κτήσης – B.1.1)
Ισολογισμός (αποτίμηση σε εύλογη αξία – B.1.2)
Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (B.2.1)
Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατ’ είδος (B.2.2)
Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης (B.3)
Κατάστασης Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος – B.4)
Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (B.5)
Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων (B.6)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ενοποιημένος Ισολογισμός (αποτίμηση σε κόστος κτήσης – B.7.1)
Ενοποιημένος Ισολογισμός (αποτίμηση σε εύλογη αξία – B.7.2)
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (B.8.1)
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος (B.8.2)
Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης (B.9)
Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος – B.10)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012 (B.11)
Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012 (B.12)