Ανατροπές σε σειρά θεμάτων, όπως η επιλεξημότητα και ο χρόνος εκταμίευσης πιστώσεων, προτείνει το νέο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου, το προσχέδιο του οποίου αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα άμεσα.

Μια συνοπτική παρουσίαση, ανά σημείο εφαρμογής, αποκαλύπτει  τις εξής αλλαγές – τροποποιήσεις :

α. Διαδικασίες εκταμίευσης

Με διαδικασίες εξπρές και μέσα σε έναν κύκλο 120 ημερών υπολογίζεται πως θα κλείνουν όλες οι εκκρεμότητες και θα εκταμιεύονται οι προβλεπόμενες επιδοτήσεις:

 • Το επενδυτικό σχέδιο μέσα σε 60 ημέρες θα εγκρίνεται, και
 • εντός δύο μηνών από την έγκριση θα εκταμιεύονται και τα κονδύλια

Ο κανόνας αυτός θα ισχύσει αναδρομικά ακόμη και για τις δράσεις που ήδη τρέχουν για αυτό και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Το θέμα των γραφειοκρατικών διαδικασιών άλλωστε και ο χρόνος που χρειαζόταν μέχρι την εκταμίευση των ενισχύσεων ήταν ο λόγος που οι παλιοί Αναπτυξιακοί Νόμοι δεν ήταν τόσο δημοφιλείς: Το τελευταίο διάστημα πάντως γίνεται προσπάθεια να κλείσουν υποθέσεις προηγούμενων καθεστώτων που έχουν βαλτώσει ακόμη και για πάνω από 2 χρόνια. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται σε έργα κάτω των 3 εκατ. και ως επί το πλείστον στην Περιφέρεια. Δεν αποκλείεται να υπάρξει ρύθμιση που θα ξεμπλοκάρει τις εν λόγω συμβάσεις.

Σε κάθε περίπτωση στο νέο καθεστώς – πέρα από το θέμα του χρόνου- υπάρχει η σκέψη να ενταχθούν στις χρηματοδοτήσεις περισσότεροι κλάδοι από ότι σήμερα όπως καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά και μεταποίηση.

β. Αναδρομικά επωφελούμενοι

Οι αλλαγές θα αφορούν – κυρίως σε επίπεδο σύντμησης του χρόνου ο οποίος απαιτείται για την εκταμίευση- και τους Αναπτυξιακούς Νόμους που ήδη τρέχουν. Πρόκειται για τα καθεστώτα ενίσχυσης :

 • «Γενική Επιχειρηματικότητα» (7ος κύκλος) και
 • «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (5ος κύκλος), με την προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων να λήγει στις 30 Ιουλίου 2021.

Το ποσό που μοιράζουν συνολικά φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ.

γ. Δικαιούχοι των νέων προγραμμάτων

Το δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, αφορά τα κάτωθι νομικά σχήματα :

 • Ατομική επιχείρηση (εφ’ όσον το ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις € 500.000)
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

δ. Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

α) οι προβληματικές επιχειρήσεις
β) επιχειρήσεις, οι οποίες, δεν επιβεβαιώνουν ότι κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση
γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

ε. Συμμετοχή στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι:

 • Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά
 • Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού
 • Τραπεζικό δάνειο
 • Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
ε. για συνεταιρισμούς, στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

στ. Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

Τι μπορεί όμως να περιλαμβάνει ένα επενδυτικό σχέδιο;

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας.

Ενδεικτικά, ανά κλάδο δραστηριότητα, ωφελούνται τα εξής σχέδια :

1-Τουρισμός

 • Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3 αστέρων
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3 αστέρων (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3 αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3 αστέρων
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης

2-Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:

 • Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., – ΚΑΔ 93.11.10.01
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) – ΚΑΔ 93.11.10.03

3-Αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) – ΚΑΔ 52.22.11.05
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων – ΚΑΔ 52.22.11.06 
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics) – ΚΑΔ 52.29.19.03
 • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης  ΚΑΔ 52.21.24.00 – Ενισχύεται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσεως υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων.

4-Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους

 • Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία.
 • Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.71.12.05, 46,71,13,14 και 46.71.13.16 (Χονδρικό Εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου) που υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

5-Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας

Στα νέα καθεστώτα ενισχύσεων μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στον τομέα φυτικής παραγωγής όπως εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη καθώς και στον τομέα ζωικής παραγωγής σαν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τις βοοτροφικές μονάδες, τις αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, τις χοιροτροφικές μονάδες και τις πτηνοτροφικές μονάδες, τόσο για ΜΜΕ όσο και για Μεγάλες Επιχειρήσεις. Επιπλέον, προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με ποσά και μεγαλύτερα των € 500.000.

Share This Story, Choose Your Platform!