Οδηγίες προς τους δικαιούχους για την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής της δράσης “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19”.

Οι Δικαιούχοι των Δράσεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014, τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 1046 /2018 και την τροποποίηση άρθρων περί πληροφόρησης και επικοινωνίας του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 έχουν την υποχρέωση να αναγνωρίζουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ με τίτλο “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19”, πρέπει να εφαρμόσουν τις κάτωθι υποχρεώσεις πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής.

Kατά την υλοποίηση της Πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει υποχρεωτικά το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από τη Δράση:

α) τοποθετώντας, τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικές με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ο Δικαιούχος της Πράξης οφείλει να διατηρήσει την αφίσα σε ευδιάκριτο σημείο στο χώρο του, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η κανονιστική υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης (μακροχρόνιες υποχρεώσεις).

β) τοποθετώντας στο διαδικτυακό του τόπο (εάν διαθέτει), σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω.

Παρόλο που προτείνεται η χρήση όλων των ανωτέρω σημάτων, εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει το έμβλημα της Ε.Ε. με την αντίστοιχη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, εφόσον το επιτρέπει ο διαθέσιμος χώρος επιλέγεται το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τέλος του ΕΠΑνΕΚ. Προς διευκόλυνση των δικαιούχων, τα e-banners έχουν προσαρμοστεί σε εναλλακτικές διαστάσεις (e-banners σε εναλλακτικές διαστάσεις ΕΕ – ΕΠΑΝΕΚ – ΕΣΠΑ).

γ) παρέχοντας στο διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματα της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.


Μπορείτε να κατεβάσετε το αναφερόμενο υλικό στους παρακάτω συνδέσμους :

  • Ενιαία αφίσα για την επιστρεπτέα και για την επιδότηση τόκων (.pdf)
  • Αφίσα για την επιδότηση τόκων στα ελληνικά (.jpg)
  • Αφίσα για την επιδότηση τόκων στα ελληνικά (.png)
  • Αφίσα για την επιδότηση τόκων στα αγγλικά (.jpg)
  • Αφίσα για την επιδότηση τόκων στα αγγλικά (.pdf)

Πηγή : foveraprostasia.gr

Share This Story, Choose Your Platform!