Η Μελέτη Due Diligence ή Μελέτη Σκοπιμότητας είναι η διαδικασία συστηματικής και ενδελεχούς έρευνας, διάγνωσης και παρατήρησης για τη διασφάλιση μιας μελλοντικής επένδυσης. Στόχος της διαδικασίας είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών προκειμένου να εκτιμηθεί με ακρίβεια, τόσο το κόστος, όσο και το αναμενόμενο κέρδος της επένδυσης. Η CapaEpsilon spPCC ®, διαθέτοντας εμπειρία καθώς και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών Due Diligence επιχειρήσεων, εκτίμηση του επιχειρηματικού σχεδίου, αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων, έλεγχο βιωσιμότητας, αξιολόγηση των βασικών κινδύνων και μέτρα άμβλυνσης τους.

Η CapaEpsilon spPCC ®, αναλαμβάνει έργα ειδικής νομικής – συμβουλευτικής – οικονομικής διαμεσολάβησης. Εντός του πλαισίου αυτού, μπορούμε να σας προσφέρουμε :

  • Νομοτεχνική συνδρομή σε διαπραγματεύσεις δανείων ή ρύθμισης οφειλών έναντι τραπεζών, Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων τρίτων
  • Εξειδικευμένη συμβουλευτική επί ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων (Special Purpose Vehicles, Bridge financing, stock-options plans)
  • Ανάληψη έργων διακαιοχρησίας
  • Συνδρομή σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων
  • Σύνταξη φακέλου στα πλαίσια του ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων)