Η αύξηση της αξιοπιστίας της ελληνικής επιχείρησης προς τις διεθνείς και εγχώριες αγορές, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους είναι άμεσα συνυφασμένη με τη σωστή εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, σε σχέση με τους βασικούς φορείς συμφερόντων μιας εταιρείας (μέτοχοι – διοίκηση, κοινωνία), οι βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης αφορούν:

Την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου: διοικητικό συμβούλιο που λειτουργεί, ανεξάρτητα από την ηγεσία του, για το συμφέρον της εταιρείας και όχι της ίδιας της διοίκησης.

Την πολιτική αποδοχών των διοικητικών στελεχών: ευθυγραμμισμένη με την επιχειρηματική στρατηγική, που να επιβραβεύει την επίτευξη μακροπρόθεσμων εταιρικών στόχων.

Την καθιέρωση μετρήσιμων δεικτών για την προώθηση της εταιρικής αξίας με μακροπρόθεσμη προοπτική και την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας: δέσμευση των επιχειρήσεων έναντι της κοινωνίας με την εγρήγορση και ευαισθητοποίησή τους για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεικτών τους (ιδίως στους παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης: Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση «ESG»).

Οι εταιρείες μέσω των πολιτικών που ασκούν την Εταιρική τους Διακυβέρνηση, θα αποκτούν πλέον στρατηγικά πλεονεκτήματα, σχετικά με την ποιότητα και τον τρόπο χρηματοδότησής τους, ενώ την ίδια στιγμή η Αγορά εισπράττει άμεσα και καθαρά το σήμα που εκπέμπουν.

Επίσης, το εσωτερικό πλαίσιο κανόνων Διαφάνειας, τα εφαρμοζόμενα συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και η φιλοσοφία διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ολοκληρώνουν το πλέγμα των προαπαιτουμένων ενός σύγχρονου stakeholder.

ΗCapaEpsilon OSP®, έχει στη διάθεσή της το ιδανικό έμψυχο υλικό και πλήρη τεχνογνωσία ώστε να σας προτείνει εργαλεία εφαρμογής Εταιρικής Διακυβέρνησης και πολιτικών Διαφάνειας, ικανά να θέσουν νέα standarts στην ανάπτυξη της Εταιρείας σας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις ποιοτικές της προοπτικές και τις ποσοτικές της επιδόσεις.