Σειρά νέων προθεσμιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τις παρακάτω υποχρεώσεις υποβολών :

  1. Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
  2. Δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ
  3. Δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
  4. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών
    και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του
    ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’) και της με Α.Π.: οικ.25480/755/24-6-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 967Μ46ΜΤΛΚ-9Κ1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
  5. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών
  6. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ artandcultureprofessionals.services.gov.gr (μητρώο καλλιτεχνών, δημιουργών, επαγγελματιών τέχνης και πολιτισμού)

Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση του υπουργείου εδώ .

Share This Story, Choose Your Platform!