Το Business Support Team της Capa Epsilon spPCC δημοσιεύει ένα χρηστικό πίνακα, με όλες τις αλλαγές του Εντύπου Ν, για το φορολογικό έτος 2020. Παράλληλα, σας παρέχει τη δυνατότητα της παρουσίασης ολόκληρου του σχετικού πακέτου νομολογία, που αφορά κάθε κωδικό, ξεχωριστά.

Ο κύκλος των αλλαγών στο έντυπο Ν περιλαμβάνει :

  1. Τρείς (3) περιπτώσεις διαγραφής κωδικών
  2. Έξι (6) νέους πίνακες (και τους ανάλογους υποπίνακες που τυχόν τους συνοδεύουν)
  3. Τριάντα πέντε (35) νέους κωδικούς
  4. Πέντε (5) τροποποιήσεις λεκτικού σε ήδη υπάρχοντες κωδικούς

Αναλυτικά, ανά περίπτωση και είδος παρέμβασης :

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ή ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1 057 3 Διαγραφή κωδικού Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 ν. 4171/1961 Άρθρο 9 ν. 4171/1961
2 610 4 Διαγραφή κωδικού Εισόδημα αλλοδαπής Εισόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή – Μεταφορά του περιεχομένου του κωδικού στην σελίδα 8 (Πίνακες 8Α και 8Β κατά περίπτωση)
3 620 4 Διαγραφή κωδικού Εισόδημα αλλοδαπής Φόρος εισοδήματος ο οποίος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή – Μεταφορά του περιεχομένου του κωδικού στην σελίδα 8 (Πίνακες 8Α και 8Β κατά περίπτωση)
4 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 7 Εισαγωγή νέου πίνακα Εφαρμογή των προϋποθέσεων του άρθρου 48Α του ν.4172/2013 Ο πίνακας 7 αφορά τα νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από τη φορολογία υπεραξίας μεταβίβασης συμμετοχών σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. Τα ποσά του πίνακα 7Α διαμορφώνουν το ποσό του κωδικού 480 στην δεύτερη σελίδα του νέου εντύπου Ν. Άρθρο 48Α ν.4172/2013
5 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 – ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 8Α 7 Εισαγωγή νέου πίνακα και νέου υποπίνακα Εισόδημα και προσδιορισμός φόρου αλλοδαπής Εισόδημα και φόρος από χώρες που υπάρχει ΣΑΔΦ – Συμπληρώνονται οι ανάλογες πληροφορίες για τον φόρο που θα αναγραφεί στον κωδικό 619 της πρώτης σελίδας.
6 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 – ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 8Β 8 Εισαγωγή νέου πίνακα και νέου υποπίνακα Εισόδημα και προσδιορισμός φόρου αλλοδαπής Εισόδημα και φόρος από χώρες που δεν υπάρχει ΣΑΔΦ
7 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 – ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 9Α 8 Εισαγωγή νέου πίνακα και νέου υποπίνακα Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών Δαπάνες σχετικές με ηλεκτροκίνηση ή/και οχήματα χαμηλών ή/και μηδενικών ρύπων Άρθρο 22Β ν.4172/2013
8 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 – ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 9Β 8 Εισαγωγή νέου πίνακα και νέου υποπίνακα Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Άρθρο 71ΣΤ ν.4172/2013
9 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 – ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 9Γ 8 Εισαγωγή νέου πίνακα και νέου υποπίνακα Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών Προσαυξημένες αποσβέσεις Άρθρο 24 ν.4172/2013
10 087 1 Νέος Κωδικός Φορολογητέα αποτελέσματα Αναγραφή των ΚΕΡΔΩΝ, των νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Κοζάνης, Καστοριάς,  Γρεβενών  κ  Φλώρινας)  και  στην  περιφερειακή  ενότητα  Αρκαδίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή. Παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
11 091 1 Νέος Κωδικός Φορολογητέα αποτελέσματα Αναγραφή των ΚΕΡΔΩΝ, των νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Κοζάνης, Καστοριάς,  Γρεβενών  κ  Φλώρινας)  και  στην  περιφερειακή  ενότητα  Αρκαδίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή. παρ. 1 άρθρου 47 του ν. 4172/2013 παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
12 686 1 Νέος Κωδικός Φορολογητέα αποτελέσματα Αποδοχή υπαγωγής στο καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 Παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
13 089 1 Νέος Κωδικός Εκκαθάριση φόρου, τελών κλπ Φορολογικός Συντελεστής των ΚΕΡΔΩΝ, των νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Κοζάνης, Καστοριάς,  Γρεβενών  κ  Φλώρινας)  και  στην  περιφερειακή  ενότητα  Αρκαδίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή. Παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
14 092 1 Νέος Κωδικός Εκκαθάριση φόρου, τελών κλπ Φορολογικός Συντελεστής των ΚΕΡΔΩΝ, των νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Κοζάνης, Καστοριάς,  Γρεβενών  κ  Φλώρινας)  και  στην  περιφερειακή  ενότητα  Αρκαδίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή. παρ. 1 άρθρου 47 του ν. 4172/2013 παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
15 582 1 Νέος Κωδικός Εκκαθάριση φόρου, τελών κλπ Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4608/2019 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων) ν.4608/2019, άρθρο 12
16 619 1 Νέος Κωδικός Εκκαθάριση φόρου, τελών κλπ Φόρος αλλοδαπής (με ΣΑΔΦ)  Ε.2089/2021 και ΠΟΛ.1060/2015
17 480 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε Ν.Π. Άρθρο 48Α ν.4172/2013 και Ε.2057/2021
18 481 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού COVID-19
19 482 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού
20 483 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» Άρθρο 2 ν.4728/2020
21 484 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως  Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες Ν.4722/2020
22 485 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων Άρθρο 36 του ν. 4753/2020
23 486 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων Άρθρο 55 του ν. 4758/2020
24 487 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών ν.4682/2020 και  ν.4690/2020
25 488 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα)
26 489 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα Άρθρο 146, ν. 4764/2020
27 490 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουριστικά γραφεία – επιχειρήσεις που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. Άρθρο 139, ν. 4764/2020
28 491 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 Παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020
29 492 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Αφορολόγητη ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών Άρθρο 29 του  ν. 4772/2021
30 493 2 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων» Άρθρο 222 του ν. 4782/2021
31 388 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος για εισόδημα του άρθρο 71Ζ του ν. 4172/2013. παρ. 1 άρθρου 47 του ν. 4172/2013 παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
32 389 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Ο Φόρος που αναλογεί
33 390 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Ποσό διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθρου 47 του ν. 4172/2013) για εισόδημα του άρθρο 71Ζ του ν. 4172/2013. παρ. 1 άρθρου 47 του ν. 4172/2013 παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
34 391 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Ο Φόρος που αναλογεί
35 093 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Ποσό διανεμηθέντων κερδών τρέχοντος φορολογικού έτους που φορολογήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, για εισόδημα της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013, το οποίο προστίθεται στις μεταφερόμενες ζημίες. παρ. 1 άρθρου 47 του ν. 4172/2013 παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
36 058 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Εξωλογιστικές εκπιτώμενες δαπάνες Άρθρο 22Β ν.4172/2013
37 068 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Εξωλογιστική δαπάνη διαφήμισης Άρθρο 22Γ ν.4172/2013
38 069 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Εξωλογιστική δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Άρθρο 71ΣΤ ν.4172/2013
39 086 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Φορολογητέα ΚΕΡΔΗ, των νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Κοζάνης, Καστοριάς,  Γρεβενών  κ  Φλώρινας)  και  στην  περιφερειακή  ενότητα  Αρκαδίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή. Παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
40 848 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Φορολογικές ΖΗΜΙΕΣ που αντιστοιχούν στο μειωμένο συντελεστή Παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
41 888 3 Νέος Κωδικός Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές Παράγραφος 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013
42 583 4 Νέος Κωδικός Φορολογική Απαλλαγή ν.4608/2019 Συνολική δικαιούμενη απαλλαγή βάση της εκδοθείσας απόφασης ολοκλήρωσης
43 584 4 Νέος Κωδικός Φορολογική Απαλλαγή ν.4608/2019 Αναλογούσα φορολογική απαλλαγή τρέχοντος έτους
44 585 4 Τροποποίηση λεκτικού κωδικού Φορολογική Απαλλαγή ν.4608/2019 Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου
45 004 1 Τροποποίηση λεκτικού κωδικού Εκκαθάριση φόρου, τελών κλπ Αλλαγή φορολογικού συντελεστή από 13% σε 10% αφορά στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπ. Αγρ. ανάπτυξης ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών  Άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013
46 080 1 Τροποποίηση λεκτικού κωδικού Εκκαθάριση φόρου, τελών κλπ Αλλαγή φορολογικού συντελεστή από 13% σε 10% αφορά στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπ. Αγρ. ανάπτυξης ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών  Άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013
47 600 1 Τροποποίηση λεκτικού κωδικού Εκκαθάριση φόρου, τελών κλπ Φόρος αλλοδαπής εκτός ΣΑΔΦ  Ε.2089/2021 και ΠΟΛ.1060/2015
48 056 3 Τροποποίηση λεκτικού κωδικού Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Εξωλογιστικές προσαυξημένες αποσβέσεις Άρθρο 24 ν.4172/2013
49 049 4 Τροποποίηση λεκτικού κωδικού Υπολογισμός Προκαταβολής Τρέχοντος Φορολογικού ‘Ετους Αλλαγή φορολογικού συντελεστή από 100% σε 70%

 

Share This Story, Choose Your Platform!