Σε έως και 240 δόσεις θα μπορούν από τον Μάρτιο και μετά να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών τους προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τράπεζες και τρίτους πιστωτές οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, με τη δυνατότητα ρύθμισης -όχι της πτώχευσης- που δίνει το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, γνωστό και ως «Δεύτερη Ευκαιρία». Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, η ισχύς της εφαρμογής αντίστοιχης ρύθμισης θα ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου 2021. Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνονται επιλέξιμοι οι οφειλέτες για ρύθμιση εξυγίανσης (εξωδικαστικού χαρακτήρα) θα προσδιοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιουνίου και στο μεσοδιάστημα (δηλαδή από την 1η Μαρτίου έως την 1η Ιουνίου) οι επιχειρήσεις, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, θα το πράττουν στο πρωτοδικείο της έδρας τους. Με τον νέο μηχανισμό, η επιχείρηση, όπως και το φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνει πού και σε ποιον χρωστά, συν τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει, αλλά και τα οικονομικά της μεγέθη και, με βάση έναν αλγόριθμο, θα προκύπτει το ύψος του «κουρέματος» (επί του συνολικού χρέους). Εν συνεχεία, για την συνολική οφειλή που θα απομείνει θα προσδιορίζονται οι δόσεις. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι στις πλείστες των περιπτώσεων θα ισχύσουν οι 240 δόσεις – δηλαδή δόσεις για 20 χρόνια. Στόχος της κυβέρνησης με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού πλαισίου είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο έχει φτάσει στα 300 δισ. ευρώ: 200 δισ. ευρώ σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και 100 δισ. ευρώ στις τράπεζες. Σε ρύθμιση των οφειλών τους δεν μπορούν να προχωρήσουν μέσω της εξωδικαστικής διαδρομής που προσφέρει η «Δεύτερη Ευκαιρία» όσοι οφειλέτες χρωστούν σε ποσοστό 90% σε έναν πιστωτή (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες κ.λπ.). Η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού αποτελεί προαπαιτούμενο στο πλαίσιο της 9ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας και αρχικά προβλεπόταν η ισχύς του να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, δόθηκε τρίμηνη παράταση για τις επιχειρήσεις και πεντάμηνη για τα φυσικά πρόσωπα.

Δάνεια

Ειδικά για τα δάνεια της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου, αξίζει να αναφερθεί ότι μπορούν να ενταχθούν στην ολιστική ρύθμιση εξυγίανσης, ακόμη και στην περίπτωση που είναι ενήμερα ή έχουν ρυθμιστεί στο παρελθόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλές του ενδιαφερόμενου για ένταξη στη ρύθμιση εξυγίανσης να μην εξαντλούνται σε ποσοστό έως 90% μόνο στο δάνειο.

Η αίτηση

Η αίτηση του οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών του περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

 • Πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι νομικό πρόσωπο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του ή στο εισόδημά του κατά το τελευταίο οικονομικό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του.
 • Κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη (π.χ. προμηθευτών ή εργαζομένων) με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, και, εφόσον υπάρχουν, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής.
 • Κατάλογο των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του. Η αξία των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 11.
 • Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 • Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητα έγγραφα

1.Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο, υποβάλλονται, επιπλέον των στοιχείων του άρθρου 9, υποχρεωτικά και τα εξής:

 • Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
 • Τα στοιχεία της υποπαρ. γ’ του άρθρου 9 για τον ή τη σύζυγο ή τον συμβίο ή τη συμβία και τα εξαρτώμενα μέλη.
 • Στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.

2.Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη-νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται, επιπλέον των στοιχείων του άρθρου 9, και τα εξής:

 • Αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του.
 • Δήλωση για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησης,
 • Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των 60 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των 60 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,
 • Κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
 • Προσωρινό ισοζύγιο, εντός του τριμήνου που προηγείται της υποβολής, τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.

3.Ο οφειλέτης μπορεί να συνοδεύει την αίτησή του με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, έγγραφο ή στοιχείο που θεωρεί σημαντικό για την επιτυχία της διαδικασίας.

Πηγή : έντυπη έκδοση της εφημερίδας Real News (17 Ιανουαρίου 2021) – Ρεπορτάζ : Αναστασία Παπαϊωάννου
By Published On: 18 Ιανουαρίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ρύθμιση οφειλών : Το σχέδιο των 240 δόσεων – Σχεδιασμός υλοποίησης από το ΜάρτιοTags: , , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!