Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, θέτει από τις 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (5η Οδηγία για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας – ΞΧ/ΧΤ) και εισάγονται τροποποιήσεις στον ν. 4557/2018, ο οποίος αποτελεί το βασικό εθνικό νομοθέτημα για το σκοπό αυτό.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση

H νομοθεσία που αφορά στην πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια αντικείμενο διαδοχικών τροποποιήσεων, δεδομένης της εξελισσόμενης φύσης των απειλών και των ευπαθειών του ενωσιακού και των εθνικών συστημάτων πρόληψης και καταστολής.
Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και ο συνακόλουθος μετριασμός των κινδύνων σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) απαιτεί ευρύτατες συνέργειες σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και διαρκή αναθεώρηση μεθόδων και προτύπων.
Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις ανέδειξαν το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές ομάδες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους για τη χρηματοδότηση των δράσεών τους, εκμεταλλευόμενες τα εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα, τα οποία παραμένουν ένα περίπλοκο πεδίο δραστηριοποίησης εκτός νομοθετικής ρύθμισης.
Η ενίσχυση του υπάρχοντος πλαισίου και η υιοθέτηση ρυθμιστικών κανόνων για νέους παίκτες στην αγορά είναι καθοριστικής σημασίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
Οι πρόσφατες υποθέσεις όπου εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξαν την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κανόνων (πρβλ. την Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση των πρόσφατων εικαζόμενων υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούν πιστωτικά ιδρύματα της Ε.Ε., Ιούλιος 2019), καθώς τυχόν νομοθετικά κενά σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στην Ευρωπαική Ενωση ως σύνολο και στην ενιαία αγορά.
Οι δεσμοί μεταξύ τρομοκρατικών ομάδων και διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος έχουν αποτυπωθεί σε διεθνές επίπεδο στις εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, της Interpol, της Europol και σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες. Ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας της στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης απειλών ΞΧ/ΧΤ θεωρείται ότι αποτελεί η ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών και λοιπών νομικών οντοτήτων και μορφωμάτων.
Η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος βασίζεται στην ύπαρξη διαφάνειας ως προς τη δομή και την άσκηση ελέγχου από τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρικών και λοιπών νομικών οντοτήτων και μορφωμάτων, καθώς και ως προς τις χρηματοπιστωτικές τους συναλλαγές.
Η επιδίωξη των ανωτέρω 2 στόχων πρέπει να συμβαδίζει με την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και τον σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Με τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαϊου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (L 141).
Με το παρόν σχέδιο νόμου, που εισάγει τροποποιήσεις στον ν. 4557/2018, ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΚ (L 156).
Οι τροποποιήσεις ήταν επακόλουθο της ανάγκης προσαρμογής στις νεότερες εξελίξεις και στα δεδομένα που αναφέρει η Οδηγία στο προοίμιό της.
Ειδικότερα, το πεδίο εφαρμογής των υπόχρεων οντοτήτων έχει διευρυνθεί, ώστε να συμπεριλαμβάνει τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών.
Περαιτέρω, επιδιώκεται η εναρμόνιση της εφαρμογής ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη για τρίτες χώρες, οι οποίες καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες υψηλού κινδύνου.
Επιπροσθέτως, μειώνονται τα κατώτατα όρια βάσει των οποίων απαλλάσσονται τα υπόχρεα πρόσωπα από την εφαρμογή ορισμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας στις προπληρωμένες κάρτες.
Ακολούθως, επιδιώκονται βελτιωμένη πρόσβαση σε ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, καθώς και διαφάνεια όσον αφορά στη δομή των νομικών προσώπων και οντοτήτων.
Παράλληλα, προβλέπονται μεταξύ άλλων:
α) μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών των εταιρικών και άλλων νομικών προσώπων με στόχο τη βελτίωση του υφιστάμενου προληπτικού πλαισίου και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ΞΧ/ΧΤ,
β) η έκδοση καταλόγου σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων και ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για τον προσδιορισμό των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, καθώς και η υποχρέωση των διεθνών οργανισμών, διαπιστευμένων στην Επικράτεια να διατηρούν ενήμερο κατάλογο σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων και
γ) η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

Πηγή : bankingnews.gr

Share This Story, Choose Your Platform!