Στο μικροσκόπιο της εφορίας βρίσκονται οι υποθέσεις μισθωτών εργαζομένων και επιχειρήσεων που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις που παραγράφονται την παραπάνω ημερομηνία είναι οι εξής :

1. Οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2014 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019.

2. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στη χρήση του 2011. Οι επιτηδευματίες υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις εντός του 2017.

3. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2009 για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία (π.χ. εικονικά τιμολόγια).

4. Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2009 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

5. Οι υποθέσεις του έτους 2004. Επισημαίνεται πως εάν για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τότε η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής.

Σημειώνεται ότι ο φορολογούμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δεν θα ελεγχθεί και δεν θα λάβει φύλλο ελέγχου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τότε δεν θα μπορεί να ελεγχθεί το 2021 και μετά, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, που εντοπιστούν πρόσθετα στοιχεία και μόνον όταν αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν «συμπληρωματικά».

Πηγή : eisodima.gr

Share This Story, Choose Your Platform!