Από το Μάιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο μέτρων της επιδότησης παγίων δαπανών, το οποίο θα αντικαταστήσει μια σειρά από μέτρα στήριξης.

Πρόκειται για την επιδότηση ποσοστού των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020, και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί έως σήμερα.

Κουπόνια και όχι μετρητά

Η επιδότηση θα δοθεί όχι τοις μετρητοίς στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, αλλά μέσω πιστωτικού. Αυτά τα κρατικά κουπόνια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.


Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έχει λάβει.

Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

• παροχές σε εργαζόμενους,
• ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,
• ενέργεια,
• ύδρευση,
• τηλεπικοινωνίες,
• ενοίκια,
• λοιπά λειτουργικά έξοδα, και
• χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.


Οι δικαιούχοι

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής, έξι προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

β) Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

γ) Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.

δ) Να παρουσιάζουν «ζημιά προ φόρων» τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα «ακαθάριστα έσοδά» τους, είτε σε σχέση με τα «συνολικά έξοδά» τους για το 2020.

Παράδειγμα :

Είδος κονδυλίου Παράδειγμα Ποσοστό ζημιώνΑκαθάριστα Έσοδα 120.000 25%
Ζημιά 30.000 60%
Σύνολο Εξόδων 50.000

Η Επιχείρηση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις, καθώς η ζημιά ξεπερνά το 30% των «συνολικών εξόδων».

 

Είδος κονδυλίου Παράδειγμα Ποσοστό ζημιώνΑκαθάριστα Έσοδα 1.500.000 6,67%
Ζημιά 100.000 25,00%
Σύνολο Εξόδων 400.000

Η εν λόγω επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις και δεν θα λάβει την επιδότηση παγίων δαπανών.

 

Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου. Επίσης, η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.


Ύψος της ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των «παγίων δαπανών» που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.
Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Το ποσοστό αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.


Πλαφόν το 1,5 εκατ.

Το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών θα πρέπει να υπολογιστεί ως εξής:

Από το σύνολο των «Επιλέξιμων Δαπανών» θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό που έχει καλυφθεί από άλλες κρατικές ενισχύσεις. Στο ποσό που απομένει, θα καλυφθεί από κρατική ενίσχυση ένα συγκεκριμένο ποσοστό, το οποίο θα είναι κατά μέσο όρο 70% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και έως 90% για τις μικρές.

Παράδειγμα :

Σύνολο Επιλέξιμων Δαπανών 300.000
Ποσοστό κάλυψης από άλλες κρατικές ενισχύσεις 120.000
Ποσό προς ενίσχυση 180.000
Ποσοστό δικαιούμενης ενίσχυσης 70%
Δικαιούμενο ποσό 126.000

Επίσης, το ποσοστό της επιδότησης:

i) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ii) Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.

iii) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Παραδείγματα παγίων δαπανών – ποιές επιδοτούνται

Περιγραφή Κωδικός Εντύπου ΕπιδότησηΜικτές αποδοχές 001 ΝΑΙ
Εργοδοτικές εισφορές 002 ΝΑΙ
Λοιπές Παροχές 003 ΝΑΙ
Ζημιές από επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων 582 ΌΧΙ
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 583 ΌΧΙ
Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 584 ΌΧΙ
Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής-αλλοδαπής (management fees) 001 ΌΧΙ
Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 002 ΌΧΙ
Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 003 ΌΧΙ
Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες 004 ΌΧΙ
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 005 ΌΧΙ
Έξοδα ταξιδίων 006 ΌΧΙ
Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων 007 ΝΑΙ
Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών 008 ΌΧΙ
Λοιπές αμοιβές εργασιών ημεδαπής 009 ΌΧΙ
Λοιπές αμοιβές εργασιών αλλοδαπής 010 ΌΧΙ
Ενέργεια 011 ΝΑΙ
Ύδρευση 012 ΝΑΙ
Τηλεπικοινωνίες 013 ΝΑΙ
Ενοίκια 014 ΝΑΙ
Διαφήμιση και προβολή 015 ΌΧΙ
Λοιπά έξοδα 016 ΝΑΙ
Χρωστικοί τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα 586 ΌΧΙ
Αποσβέσεις 587 ΌΧΙ
Ανόργανα έξοδα, έκτακτες ζημιές, πρόστιμα 588 ΌΧΙ
Προβλέψεις (πλην προσωπικού) 589 ΌΧΙ
Φόρος εισοδήματος 590 ΌΧΙ

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος», χωρίς να εξειδικεύει αν:

α) Θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ενίσχυσης (π.χ «Επιστρεπτέα Προκαταβολή») ή μόνο το μέρος που αποτελεί «επιδότηση» (δηλαδή το μη επιστρεπτέο ποσό).

β) Θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν δόθηκε τα έτη 2020 και 2021 ή μόνο αυτή που δόθηκε το έτος 2021.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή : mononews.gr (από ρεπορτάζ του κ. Βασίλη Τσεκούρα)
By Published On: 26 Μαρτίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το αναλυτικό σχέδιο της Επιδότησης Παγίων ΔαπανώνTags: , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!