Αυξητικά κινήθηκε τον Νοέμβριο του 2020, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας που έφτασε στο 12,5% από 11,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 1.879 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.258 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε σε 9,8% από 8,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 2.724 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.320 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2020.

Αναλυτικά τα στοιχεία, έχουν ως εξής :

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης[1]

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 1.649 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.505 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 63,2% από 57,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Νοέμβριο του 2020, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 2,6% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 230 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 247 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 367 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 55 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 7,6% από 7,5% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 8,7% από 8,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 311 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 72 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -3,5% από -3,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 56 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 127 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Νοέμβριο του 2020, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 50 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 17 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε σε 1,3% από 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 187 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Νοέμβριο του 2020, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 175 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,5% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.3 Δάνεια σε καθεστώς αναστολής καταβολής δόσεων[2]

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, μέχρι και το Νοέμβριο του 2020, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται σε 20.753 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά,  στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν δάνεια προς ΜΧΕ (9.029 εκατ. ευρώ), στεγαστικά δάνεια (8.534 εκατ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1.808 εκατ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1.379 εκατ. ευρώ) και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).

II. Καταθέσεις[3] της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα[4]

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 432 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2020, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 206 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -30,9% από -23,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 3.156 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 2.526 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 14,0% από 11,6% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.871 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2020, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 968 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 45,1% από 36,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.334 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 143 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 463 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 825 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 1.285 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1.558 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 7,3% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ(1) (2) ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(Υπόλοιπα και καθαρές ροές(3) σε εκατ. ευρώ)

ΣΕΠ.

2020


ΟΚΤ.

2020


ΝΟΕ.

2020


Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 195.043 197.531 199.728
    Μηνιαία καθαρή ροή 2.537 2.258 1.879
    (%) 12μηνη μεταβολή 10,6% 11,5% 12,5%
Ι.1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 47.456 50.253 52.474
    Μηνιαία καθαρή ροή 1.914 2.505 1.649
    (%) 12μηνη μεταβολή 54,0% 57,0% 63,2%
Ι.2 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 147.586 147.277 147.254
    Μηνιαία καθαρή ροή 623 -247 230
    (%) 12μηνη μεταβολή 2,4% 2,5% 2,6%
 Ι.2.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 73.916 73.861 74.200
    Μηνιαία καθαρή ροή 714 -55 367
    (%) 12μηνη μεταβολή


7,5%


7,5%


7,6%


   Ι.2.1.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
      Υπόλοιπο χρηματοδότησης 67.831 67.902 68.117
      Μηνιαία καθαρή ροή 660 72 311
      (%) 12μηνη μεταβολή 8,3% 8,6% 8,7%
       1.  Γεωργία
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 1.119 1.151 1.195
        (%) 12μηνη μεταβολή 2,2% 1,4% 1,2%
       2.  Βιομηχανία
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 17.022 17.161 17.195
        (%) 12μηνη μεταβολή 9,5% 10,5% 10,4%
   2.1  Ορυχεία και Λατομεία
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 246 243 243
        (%) 12μηνη μεταβολή -6,1% -7,0% -6,8%
   2.2  Μεταποίηση
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 16.776 16.918 16.951
        (%) 12μηνη μεταβολή 9,8% 10,8% 10,7%
       3.  Εμπόριο
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 15.574 15.514 15.501
        (%) 12μηνη μεταβολή 9,0% 9,2% 8,7%
       4.  Τουρισμός
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 7.908 7.976 8.030
        (%) 12μηνη μεταβολή 11,7% 13,0% 13,3%
       5.  Ναυτιλία (4)
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 749 748 756
        (%) 12μηνη μεταβολή 5,7% 7,4% 8,5%
       6.  Κατασκευές
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 6.234 6.247 6.256
        (%) 12μηνη μεταβολή -4,7% -3,7% -3,4%
       7.  Ηλεκτρισμός – Φωταέριο – Ύδρευση
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 5.584 5.571 5.624
        (%) 12μηνη μεταβολή 9,7% 9,2% 10,5%
       8.  Αποθηκεύσεις και Μεταφορές πλην Ναυτιλίας
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 2.244 2.376 2.380
        (%) 12μηνη μεταβολή 15,5% 24,2% 23,5%
       9.  Λοιπά
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 11.398 11.157 11.182
        (%) 12μηνη μεταβολή 11,0% 8,7% 8,9%
  9.1  Ενημέρωση και Επικοινωνία
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 1.212 1.225 1.234
        (%) 12μηνη μεταβολή 1,5% 2,9% 5,6%
  9.2  Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 3.685 3.693 3.632
        (%) 12μηνη μεταβολή 13,0% 13,7% 13,2%
  9.3  Επαγγελματικές και Λοιπές Δραστηριότητες
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 2.146 2.142 2.148
        (%) 12μηνη μεταβολή -0,6% -0,2% -1,9%
  9.4  Λοιποί Κλάδοι
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 4.355 4.096 4.168
        (%) 12μηνη μεταβολή 19,7% 11,4% 12,5%
   Ι.2.1.Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 6.085 5.959 6.083
        Μηνιαία καθαρή ροή 54 -127 56
        (%) 12μηνη μεταβολή -1,0% -3,9% -3,5%
 Ι.2.2. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 8.604 8.586 8.598
        Μηνιαία καθαρή ροή -3 -17 50
        (%) 12μηνη μεταβολή -0,2% 0,5% 1,3%
 Ι.2.3. ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 65.066 64.830 64.456
        Μηνιαία καθαρή ροή -88 -175 -187
        (%) 12μηνη μεταβολή -2,5% -2,4% -2,5%
   1. Στεγαστικά
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 49.422 49.312 49.089
        Μηνιαία καθαρή ροή -92 -107 -123
        (%) 12μηνη μεταβολή -2,8% -2,8% -2,8%
   2. Καταναλωτικά
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 15.037 14.952 14.788
        Μηνιαία καθαρή ροή 5 -67 -78
        (%) 12μηνη μεταβολή -1,6% -1,5% -1,9%
   3. Λοιπά 
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 606 566 579
        Μηνιαία καθαρή ροή -1 -1 13
        (%) 12μηνη μεταβολή 0,2% 2,7% 4,0%
(1) Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια, οι τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα, καθώς και τα τιτλοποιημένα δάνεια στα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν ως διαχειριστές.
(2) Περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
(3) Οι καθαρές ροές και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις και μεταβιβάσεις δανείων/εταιρικών ομολόγων, οι διαγραφές, καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές.
(4) Από το Μάρτιο του 2019, τα δάνεια προς τις ναυτιλιακές εταιρείες με καταστατική έδρα στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνονται πλέον στη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων
Πηγή : bankofgreece.gr

Share This Story, Choose Your Platform!