Το άνοιγμα της ρύθμισης των χρεών σε έως 120 δόσεις δρομολόγησε το υπουργείο Οικονομικών, αλλά υποχρεώνει τους υπόχρεους, να πληρώσουν εν μέσω καραντίνας, την πρώτη δόση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Για την επανένταξη στη ρύθμιση θα χρειαστεί αν υποβάλουν άμεσα αίτηση μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα ανοίξει ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για παράδειγμα, οφειλέτης ο οποίος είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων αλλά δεν κατάφερε να πληρώσει τις δόσεις του Μαΐου και του Ιουνίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ρύθμιση, τώρα έχει την ευχέρεια να επανενταχθεί σε αυτή καταβάλλοντας τη δόση του Νοεμβρίου.

Οι δόσεις των μηνών που δεν αποπληρώθηκαν, προστίθενται στο τέλος της ρύθμιση, δηλαδή μετά την καταβολή της τελευταίας δόσης. Έτσι, εκτείνεται ο χρόνος αποπληρωμής, κατά τους μήνες έμειναν απλήρωτοι.

Παράδειγμα, οφειλέτης που δεν πλήρωσε πέντε δόσεις και είχε ενταχθεί σε ρύθμιση των 120 δόσεων, οι δόσεις αποπληρωμής αυξάνονται σε 125. Αν οι δόσεις ήταν 90, αυξάνονται σε 95 κ.ο.κ.

Αναλυτικότερα η απόφαση του του κ. Πιτσιλή προβλέπει:

  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 290 «Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊοΰ COVID – 19» παρατείνεται η συνολική διάρκεια των ρυθμίσεων των πληγέντων κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης καταβολής των δόσεων αυτών και αναστολής είσπραξης σύμφωνα με τις από 11.3.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκαν με τους ν.4682/2020, ν.4684/2020 και τον ν.4690/2020. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης.
  2. Με τις διατάξεις του άρθρου 291 «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019» παρέχεται η δυνατότητα στους πληγέντες οφειλέτες με οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 τις αναφερόμενες στον τίτλο του παρόντος άρθρου ρυθμίσεις καθώς και του ν.4469/2017 (62 Α’), να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, καταβάλλοντας τη δόση του μηνός Νοεμβρίου 2020 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και, σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ / Ελεγκτικό Κέντρο / ΕΜΕΙΣ, κατά περίπτωση). Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.
  3. Με τις διατάξεις του άρθρου 294 αναστέλλεται η ισχύς της περ. γ’ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α’107), ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και της παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του ίδιου νόμου, ήτοι την 27.10.2020. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι ρυθμίσεις χρεών που ισχύουν

Για τα χρέη της πανδημίας ισχύουν 5 ρυθμίσεις για την αποπληρωμή τους, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

  1. Οι οφειλέτες που έχουν απλήρωτες και αρρύθμιστες φορολογικές και άλλες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, για τις οποίες οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά εντός του τετραμήνου Μαρτίου – Ιουνίου 2020 και ανεστάλη η πληρωμή τους, μέχρι το τέλος Απριλίου 2021, έχουν την ευχέρεια τμηματικής αποπληρωμής των οφειλών αυτών έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με πρώτη δόση από τον Μάιο του 2021 και μετά.
  2. Οι οφειλέτες που δεν πλήρωσαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020 μηνιαίες δόσεις ενεργών ρυθμίσεών τους, λόγω των αναστολών που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Απριλίου 2021, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά να πληρώνουν τις δόσεις τους από τον Μάιο του 2021 και μετά χωρίς καμία επιβάρυνση με τόκους.
  3. Οι οφειλέτες οι οποίοι, εντός της περιόδου Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020, έχασαν παλαιές ρυθμίσεις των 120 δόσεων, επανεντάσσονται στις ρυθμίσεις αυτές κανονικά από τον τρέχοντα μήνα (Νοέμβριος 2020) , με τις δόσεις που δεν πλήρωσαν να μεταφέρονται προς πληρωμή για μετά τη λήξη όλων των υπολοίπων τρεχουσών δόσεων.
  4. Οι φορολογούμενοι που απώλεσαν, μετά την 1-11-2019, παλαιές πάγιες ρυθμίσεις 12 δόσεων ή άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν στις νέες πάγιες ρυθμίσεις των 12 – 24 ή των 24 – 48 μηνιαίων δόσεων, που ισχύουν και να αποπληρώσουν τμηματικά το χρέος τους.
  5. Όσοι έλαβαν δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και δεν κατάφεραν να τα πληρώνουν εγκαίρως με αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγύησης και τη μεταφορά του εγγυημένου χρέους προς τις τράπεζες ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα σε οφειλή προς το Δημόσιο τίθεται σε ισχύ μια νέα ρύθμιση η οποία παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν συσσωρευτεί έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις.
Πηγή : sofokleousin.gr

Share This Story, Choose Your Platform!