Μία σειρά θετικών μέτρων για τους φορολογούμενους, τα οποία είχαν, ήδη, εξαγγελθεί από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέθεσε το υπ. Οικονομικών στο κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του νοσμοσχεδίου για τον νέο Πτωχευτικό Δίκαιο. 

Βάσει της τροπολογίας ισχύουν τα ακόλουθα:

1.α. Δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης τριάντα (30) ευρώ, οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 Π.Ν.ΙΊ.

β. Βασικές οφειλές, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά το ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.

γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι ανωτέρω οφειλές επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

δ. Συντελείται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαΐου 2021. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

ε. Προβλέπεται απώλεια της ρύθμισης, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

στ. Δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του Κ.Φ.Δ., με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης και με την προϋπόθεση της τήρησης αυτού.

ζ. Προβλέπονται συγκεκριμένα ευεργετήματα στον οφειλέτη από την υπαγωγή και συμμόρφωσή του στη ρύθμιση.

η. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση, διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ άλλων:

1. να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη και 2. να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε..

θ. Αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής, η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

2.  Ρυθμίζεται εκ νέου η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, παρατείνεται και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.3.2020 και 1.5.2020 Π.Ν.Π.

3.  Παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

4.  Καταργείται η εξαίρεση από τη δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα κατά την 1η.11.2019.

5.  Επανακαθορίζεται/επεκτείνεται το θεσμικό πλαίσιο (άρ. 98-109, ν.4611/2019) για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών ως εξής:

α. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ», ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

β. Προσδιορίζονται ακόμη:

 • Το ύψος της ποσοστιαίας απαλλαγής από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αναλόγως του αριθμού των δόσεων ρύθμισης, εξαιρουμένων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης, των προστίμων του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
 • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας ρύθμισης σε 30 ευρώ.
 • Ο τόκος (3% ετησίως) με τον οποίο επιβαρύνονται οι συνολικές οφειλές, από την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα της υπόψρύθμισης, καθώς και η μηνιαία προσαύξηση (0,25%) λόγω καθυστέρησης καταβολής της δόσης.
 • Η 30η Απριλίου 2021 ως η καταληκτική ημερομηνία για την είσπραξη των ρυθμιζόμενων οφειλών.
 • Ο τρόπος καταβολής της πρώτης δόσης, καθώς και των επόμενων δόσεων.
 • Οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης που συνεπάγεται την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής.
 • Η δυνατότητα επιλογής του οφειλέτη για την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης των υπό ψήφιση διατάξεων, με απαλλαγή του από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης.
 • Η δέσμη ευεργετημάτων που παρέχονται στο οφειλέτη ο οποίος υπάγεται και συμμορφώνεται στη ρύθμιση, επιφυλασσομένων των αναφερόμενων δικαιωμάτων του Δημοσίου.
 • Ζητήματα παραγραφής των οφειλών που ρυθμίζονται και παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή της.

γ. Στις ρυθμίσεις της υπό ψήφιση διάταξης δύναται να υπάγονται:

i. Οφειλές από την ίδια αιτία που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες:

– δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

ii. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» ή της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι (6) μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

6.  Αναστέλλεται εκ νέου (προηγούμενη διετής αναστολή παρήλθε την 15η.5.2020) η υποχρέωση πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις περιπτώσεις που οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, αντίστοιχα. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις.

7.  Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31.10.2020) και μέχρι και τις 30.04.2021 η αναστολή καταβολής ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της χώρας και έχουν πληγεί λόγω των συναλλαγών τους με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC”.

8.  Αναστέλλεται, από 1.1.2020 έως και 30.6.2021, η υποχρέωση καταβολής στο ελληνικό Δημόσιο του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000. Καταβληθέντα ποσά, που αφορούν στο ως άνω χρονικό διάστημα, επιστρέφονται στις προαναφερθείσες ΜΧΑ ή συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

9.  Χορηγείται παράταση του ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

10.   Απαλλάσσονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

11. Υπάγονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, από 24% που ισχύει:

– η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και

– η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος V του ν. 2859/2000, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.

12. Αναστέλλεται, για το χρονικό διάστημα από την ψήφιση των προτεινόμενων διατάξεων και μέχρι την 31’1.12.2021, η αυτοτελής φορολόγηση κτήσεων των νομικών πρωσώπων της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001 (ν.π.δ.δ., δήμοι, ιεροί ναοί, κ.λπ.). Για το ως άνω χρονικό διάστημα τα εν λόγω νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς.

13. Τροποποιείται το υπολογιζόμενο εμβαδόν των ακινήτων, το οποίο προσαυξάνει το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας, όταν ο δικαιούχος έχει ανήλικα τέκνα, προκειμένου να προσδιοριστεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και να χορηγηθεί η δικαιούμενη απαλλαγή.

14. Αναστέλλεται εκ νέου μέχρι 29.01.2021 (έληξε 30.09.2020) η προθεσμία εξέτασης των ενστάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές στο πλαίσιο των διαδικασιών Κτηματογράφησης (άρθρο 7 του ν. 2308/1995).

15. Παρατείνεται, ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, μέχρι τις 30.11.2020 (έληξε 30.9.2020), η προθεσμία για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών.

16. Εξαιρείται από διατάξεις του ν. 3461/2006 και συγκεκριμένα από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών, η μεταβίβαση τμήματος της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου. Η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης άρχεται αναδρομικά από 12.5.2016.

17. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 3986/2011 ως προς τις ρυθμίσεις για το δικαίωμα επιφάνειας επί δημοσίων κτημάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

18. Προστίθεται νέο άρθρο στο ν. 4261/14 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, με το οποίο επανακαθορίζονται εκτενώς ζητήματα μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης. Ειδικότερα, καθορίζονται:

 • η διαδικασία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων έναντι καταθετών και συμβατικών σχέσεων ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος σε νόμιμα λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα,
 • η διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται αλλά και των απαιτήσεων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος,
 • ο τρόπος κάλυψης, υπό τις αναφερομενες προϋποθέσεις, από το Δημόσιο ή το ΤΕΚΕ, της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της αξίας των υποχρεώσεων και των στοιχείων του ενεργητικού που μεταβιβάζονται, μέχρι του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων, κ.λπ.

19. Προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής για δύο (2) εκ των πέντε (5) θέσεων υπαλλήλων, που αποσπώνται στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Οργανισμού.

 

Πηγή : businessdaily.gr

Share This Story, Choose Your Platform!