BUSINESS INFO : Όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τα επαγγέλματα οικονομολόγων και λογιστών

Νέα δεδομένα για τους οικονομολόγους και τους λογιστές προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο “Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις”, που κατατέθηκε χθες, αργά το βράδυ, στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα:

– Παρέχεται η δυνατότητα στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) να ιδρύει ή να συμμετέχει σε αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες, οι σκοποί των οποίων είναι συναφείς με τους σκοπούς του Ο.Ε.Ε.

– Αυξάνεται το ύψος του προστίμου που μπορεί να επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Ε. σε μέλη του σε 3.000 ευρώ κ.λπ.

– Προσαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές και η διαδικασία επιβολής τους στα νέα δεδομένα λόγω της θέσπισης νέων νομοθετημάτων σχετικών με το επάγγελμα του οικονομολόγου και προβλέπεται η σύσταση νέων Πειθαρχικών Οργάνων.

– Προβλέπεται διαδικασία ελέγχου του μητρώου των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών, που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικά :

Στην αιτιολογική έκθεση και το κείμενο του Σχεδίου Νόμου με το άρθρο 57 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ΟΕΕ και το επάγγελμα λογιστή.

1. Προσθήκη νέων σκοπών στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Με το άρθρο 57 προτείνεται η προσθήκη νέων σκοπών στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και συγκεκριμένα οι εξής:

α) η σύμπραξη και με νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς αρμοδιότητάς του για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τα μέλη του, τους λογιστές φοροτεχνικούς και γενικά προς τους πολίτες,

β) η παροχή μεταπτυχιακής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένη δραστηριότητα του οικονομολογικού επαγγέλματος,

γ) η συμμετοχή, ως ιδρυτικό μέλος, μαζί με άλλους φορείς του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα στην ίδρυση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, οι οποίες θα υποβάλλουν προτάσεις και θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα και στους Γενικούς Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή μισθού μέχρι έξι ημέρες το μήνα για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

2. Πειθαρχικές ποινές και Πειθαρχικά Συμβούλια

Προσαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές και η διαδικασία επιβολής τους στα νέα δεδομένα λόγω της θέσπισης νέων νομοθετημάτων σχετικών με το επάγγελμα του οικονομολόγου και προβλέπεται η σύσταση νέων Πειθαρχικών Οργάνων.

Με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 57 αντικαθίστανται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 ως εξής:

«3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του

παραπτώματος τις ακόλουθες ποινές:

α) έγγραφη επίπληξη,

β) πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ.

γ) προσωρινή διαγραφή του μέλους για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών,

δ) οριστική διαγραφή του μέλους εφόσον έχει υποπέσει σε πειθαρχικό αδίκημα καθ’

υποτροπήν και έχει ήδη επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται στις περ. γ) και δ) να επιβάλει σωρευτικά και το πρόστιμο.»

Για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Επιμελητηρίου συνιστώνται Πρωτοβάθμιο και Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Οικονομικού επόπτη της ΚΔ του Ο.Ε.Ε.

3. Διαδικασία ελέγχου του μητρώου των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Προβλέπεται διαδικασία ελέγχου του μητρώου των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών. Ο έλεγχος των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών δεν είναι δυνατός μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, καθώς επιτρέπεται η χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή – φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητας.

Αναλυτικά, η σχετική διάταξη αναφέρει:

3. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228) προστίθενται παρ. 4, 5 και 6 ως εξής:

«4.Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό του νομικού προσώπου πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή – Φοροτεχνικού, τη μορφή της εργασιακής σχέσης που τους συνδέει, καθώς και αλλαγές στα δηλωθέντα στοιχεία του νομικού προσώπου προς επικαιροποίηση αυτών.

4. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, το νομικό πρόσωπο δεν εντάσσεται στο Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο επιτρέπεται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και εκδίδει ειδική πράξη για όσα νομικά πρόσωπα έχουν εκπέσει αυτοδίκαια λόγω μη τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται 6. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος, καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα του άρθρου 14, ανακαλείται η βεβαίωση που έχει χορηγηθεί και το νομικό πρόσωπο παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών διαγράφεται από το αντίστοιχο Μητρώο.».

Πηγές : insider.gr και e-forologia.gr

Share This Story, Choose Your Platform!

Τίτλος

Go to Top