Καθώς τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής των μεμονωμένων Προϋπολογισμών τους, το Eurogroup εξέδωσε μια πλήρη ανακοίνωση, σχετικά με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το συνδυασμό του συνόλου των Σχεδίων. Βάση των υποβεβλημένων στοιχείων προκύπτουν συνοπτικά τα εξής στοιχεία :

  1. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναμένεται να συρρικνωθεί σε ποσοστό 8%
  2. Η αναμενόμενη ανάπτυξη για το 2021, θα ανέλθει σε ποσοστό 4%
  3. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, στο 8¾% του ΑΕΠ το 2020 και να βελτιωθεί το 2021 στο 6½% του ΑΕΠ

Επίσης, αξίζει να μνημονευθεί ότι η γενική ρήτρα διαφυγή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία ενεργοποιήθηκε το Μάρτιο του 2020, θα παραμείνει ενεργή και το 2021. Η Ευρωομάδα τέλος, δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα του χρέους των κρατών μελών, τα οποία θεωρούνται υπερχρεωμένα (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα).

Αναλυτικά η δήλωση του οργάνου έχει ως εξής :

1.Η Ευρωομάδα χαιρετίζει την ανάλυση της Επιτροπής για τη δημοσιονομική κατάσταση στο σύνολο της ζώνης του ευρώ και τις γνωμοδοτήσεις της σχετικά με τα μεμονωμένα σχέδια δημοσιονομικών σχεδίων (DBP) των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου. Αυτή η άσκηση είναι το κλειδί για τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.

2.Η οικονομία της ζώνης του ευρώ εξακολουθεί να βιώνει τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 8% το 2020 στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής και με χαμηλό πληθωρισμό. Ενώ η επιστροφή στην ανάπτυξη προβλέπεται περίπου στο 4% το 2021, η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι παραμένουν εξαιρετικά μεγάλοι. Η ανάκαμψη αναμένεται να είναι ελλιπής και άνιση στα κράτη μέλη και η οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από το δυναμικό. Οι συνθήκες χρηματοδότησης αναμένεται να παραμείνουν ευνοϊκές στον ορίζοντα των προβλέψεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής.

3.Στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020, το οποίο θα παραμείνει ενεργό το 2021, όλα τα κράτη μέλη έχουν λάβει γρήγορα και σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και του αρνητικού οικονομικού της αντίκτυπου.
Τα μέτρα δαπανών και εσόδων που περιλαμβάνονται στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής βάσει των σχεδίων δημοσιονομικών σχεδίων ανέρχονται στο 4,2% του ΑΕΠ το 2020 και στο 2,4% του ΑΕΠ το 2021. Αυτά τα μέτρα είναι επιπλέον των κανονικών αυτόματων σταθεροποιητών που βοηθούν επίσης στην καταπολέμηση της πανδημία. Έχουν επίσης τεθεί σε εφαρμογή αρκετές πρωτοβουλίες στήριξης ρευστότητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

4.Τα περισσότερα μέτρα το 2020 επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την αντιμετώπιση της κατάστασης της δημόσιας υγείας και την αποζημίωση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων για απώλειες εισοδήματος λόγω μέτρων κλειδώματος και διακοπών της αλυσίδας εφοδιασμού.
Το επίκεντρο της πολιτικής απάντησης σταδιακά μετατοπίζεται προς την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, με τα δύο τρίτα των προγραμματισμένων δημοσιονομικών μέτρων για το 2021 να είναι προσανατολισμένα προς αυτόν τον στόχο.

5.Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, στο 8¾% του ΑΕΠ το 2020 και να βελτιωθεί το 2021 στο 6½% του ΑΕΠ στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής. Αυτό αντικατοπτρίζει τόσο το τέλος ορισμένων από τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα όσο και την υποτιθέμενη οικονομική ανάκαμψη. Λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο κύμα της πανδημίας, μπορεί να είναι απαραίτητο, ωστόσο, να επεκταθούν αυτά τα μέτρα και να χρειαστεί πρόσθετη υποστήριξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανακοινώθηκαν νέα μέτρα από τα μέσα Οκτωβρίου, τα οποία θα επιβαρύνουν περαιτέρω το έλλειμμα το 2021. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από 86% του ΑΕΠ το 2019 σε περίπου 102% του ΑΕΠ το 2020 και 2021. Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης συμβάλλουν στη συγκράτηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους κατά τη διάρκεια του ορίζοντα πρόβλεψης. Η δημοσιονομική θέση στη ζώνη του ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι εξαιρετικά επεκτατική το 2020. Εξαιρουμένων των προσωρινών έκτακτων μέτρων, τα οποία προβλέπεται να λήξουν το επόμενο έτος, η υποκείμενη δημοσιονομική στάση αναμένεται επίσης να επεκταθεί το 2021.

7.Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να συντονίζουν δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, τη διατήρηση της οικονομίας και τη στήριξη μιας βιώσιμης ανάκαμψης. Όταν το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές και οικονομικές συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταργήσουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, καταπολεμώντας τον κοινωνικό αντίκτυπο και την επίπτωση στην κρίση στην αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθήσουν δημοσιονομικές πολιτικές με στόχο την επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, ενισχύοντας παράλληλα τις επενδύσεις. Οι αξιόπιστες μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές στρατηγικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές από αυτή την άποψη.

8.Το Eurogroup υπενθυμίζει τη σημασία μιας φιλικής προς την ανάπτυξη σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών και των ισχυρών δημοσιονομικών πλαισίων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, η οποία θα υποστηρίξει τις προσπάθειες ανάκαμψης προς τα εμπρός και θα διευκολύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των οικονομιών μας.

9.Τα τρία δίχτυα ασφαλείας , επί των οποίων συμφώνησε η Ευρωομάδα τον Απρίλιο, συμπληρώνουν το άνευ προηγουμένου επίπεδο δημοσιονομικής στήριξης που έθεσαν οι εθνικές κυβερνήσεις. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε τον Ιούλιο σχετικά με το σχέδιο Ευρωπαϊκής Ένωσης της επόμενης γενιάς. Η επιτυχής και ταχεία εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργείας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, θα συμβάλει περαιτέρω στη στήριξη της ανάκαμψης στη ζώνη του ευρώ.

10.Συμφωνούμε με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι τα μεμονωμένα Προσχέδια Προϋπολογισμού, συμφωνούν με τη σύσταση δημοσιονομικής πολιτικής που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2020. Τα περισσότερα από τα μέτρα Προσχεδίων Προϋπολογισμού των κρατών μελών, βασίζουν την οικονομική δραστηριότητα τους ενάντια στην υπάρχουσα αβεβαιότητα.

11.Τα σχέδια δημοσιονομικών σχεδίων των κρατών μελών υποστηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα στο πλαίσιο σημαντικής αβεβαιότητας. Δεδομένης της εφαρμογής της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Επιτροπή αξιολόγησε επίσης τον προσωρινό χαρακτήρα των προγραμματισμένων μέτρων στα κράτη μέλη. Συμφωνούμε με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι, στα περισσότερα κράτη μέλη, τα σχεδιαζόμενα μέτρα είναι γενικά προσωρινά. Σημειώνουμε ότι ορισμένα μέτρα δεν φαίνεται να είναι προσωρινά ή αντιστοιχισμένα με αντισταθμιστικά μέτρα το 2021 σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής. Ακόμη και αν αυτά τα μέτρα μπορούν να αντιμετωπίσουν διαρθρωτικές ελλείψεις, τα μόνιμα μέτρα που δεν σχεδιάζονται να χρηματοδοτηθούν από αυξήσεις εσόδων ή αντισταθμιστικές μειώσεις δαπανών ενδέχεται να επηρεάσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα.

12.Η Ευρωομάδα σημειώνει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι για κράτη μέλη που είχαν ήδη υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και υψηλές προκλήσεις βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα πριν από την πανδημία COVID-19, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, όταν λαμβάνονται υποστηρικτικά δημοσιονομικά μέτρα, η δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα διατηρείται.

13.Σημειώνουμε ότι η Λιθουανία υπέβαλε ένα Σχέδιο Δημοσιονομικού Σχεδίου χωρίς αλλαγή πολιτικής. Καλούμε τη Λιθουανία να υποβάλει ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.

14.Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Επιτροπής να αποτιμήσει την εφαρμογή της γενικής ρήτρας διαφυγής την άνοιξη του 2021 και να επανεξετάσει την κατάσταση του προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τις ενημερωμένες μακροοικονομικές προβλέψεις.

Πηγή : consilium.europa.eu
By Published On: 16 Δεκεμβρίου, 2020Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Eurogroup : Διασφάλιση της βιωσιμότητας χρέους για τα ΚΜ-Μείωση ΑΕΠ 8%-Πρόβλεψη ανάπτυξης το 2021 στο 4%Tags: , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!