Οι μεταβιβάσεις ακινήτων, οι γονικές παροχές και οι κληρονομιές θα διεκπεραιώνονται πλέον χωρίς φυσική παρουσία στις ΔΟΥ.

Τέλος στις ουρές στην εφορία για μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές και κληρονομιές βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι δηλώσεις για υποθέσεις φορολογίας ακινήτων θα υποβάλλονται πλέον μέσω e-mail, courier ή συστημένες επιστολές στις εφορίες, σύμφωνα με εγκύκλιο για την εφαρμογή του μέτρου που απέστειλε στις ΔΟΥ ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μόνο οι δηλώσεις και οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στις εφορίες θα διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας. Επιπλέον, κανονικά θα γίνουν, στις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί οι προγραμματισμένες επισκέψεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, από το 2021, όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά από το γραφείο του συμβολαιογράφου. Μέχρι την πλήρη ψηφιοποίηση των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, όλες οι δηλώσεις θα στέλνονται μέσω e-mail ή συστημένη επιστολή στις ΔΟΥ.

Σημειώνεται ότι η απόδειξη ταυτοπροσωπίας μπορεί να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης είτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτών από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να γίνει και από τον συμβολαιογράφο που θα συνάψει το αντίστοιχο έγγραφο, εφόσον προκύπτουν τα στοιχεία από την υποβαλλόμενη δήλωση και υπογράφεται ενώπιον του. Σε περίπτωση αποστολής των δηλώσεων ηλεκτρονικά, η υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την υποβαλλόμενη δήλωση.

Αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης αποτελεί είτε η απόδειξη του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς είτε το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο e-mail του φορολογουμένου. Το αποδεικτικό αυτό επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της ΔΟΥ.

Αντίστοιχα, ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς είτε από την ημερομηνία αποστολής του e-mail.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι κανένας άλλος έλεγχος ή αυτοψία δεν διενεργείται στο στάδιο παραλαβής της δήλωσης και η πλήρης και ορθή συμπλήρωση, καθώς και η επισύναψη των σωστών δικαιολογητικών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος αιτείται την επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ ή υποβάλλεται υπόδειγμα ΕΝΦΙΑ ή πιστωτική δήλωση ΕΤΑΚ ή ΦΑΠ ή δήλωση ΕΦΑ, η αρμοδιότητα και ευθύνη της ΔΟΥ κατά την παραλαβή εξαντλείται στον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να πάμε στην εφορία

Το νέο μέτρο εφαρμόζεται για μια σειρά υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου και συγκεκριμένα για:

 • Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις κατοχής ακινήτων (Ε9 και Φ.Μ.Α.Π. φυσικών και νομικών προσώπων, Ε.Τ.Α.Κ. και Φ.Α.Π. νομικών προσώπων καθώς και Ε.Φ.Α.) και τα υποδείγματα που επέχουν θέση δήλωσης σύμφωνα με την απόφαση Α.1272/2019, για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή. Για δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Ε.Φ.Α. και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, για τις οποίες προβλέπεται ήδη η ηλεκτρονική υποβολή/έκδοση, δεν έχει εφαρμογή η διαδικασία της απόφασης. Τυχόν τέτοιες δηλώσεις ή αιτήσεις που υποβάλλονται με τη διαδικασία της Α.1137/2020, δεν λαμβάνονται υπόψη και ενημερώνεται σχετικά ο φορολογούμενος με μήνυμα στην προσωποποιημένη του πληροφόρηση με την υπόδειξη να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση ή να λάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό.
 • Αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 54 Α του ν.4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.), υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση πιστοποιητικού, όπου δεν προβλέπεται ηλεκτρονική έκδοση αυτού, αιτήσεις για θεώρηση αντιγράφων τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων καταδικαστικών σε δήλωση βουλήσεως και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποδοχή δήλωσης η οποία υπεβλήθη μέσω διαδικτύου.
 • Τα προβλεπόμενα παραστατικά για τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής ΕΝ.Φ.Ι.Α. άνω των 300 ευρώ.
 • Δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, αρχικές και τροποποιητικές,
 • Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, πλην των δηλώσεων φ.μ.α. που υποβάλλονται για πλειστηριασμό.
 • Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ., ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.2961/2001 (πιστοποιητικό φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών). Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 6 του ν.3220/2004, σύμφωνα με την οποία, όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, αντί του πιστοποιητικού δύναται να προσκομίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της δήλωσης φόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής.

Τα δικαιολογητικά για υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται κατά περίπτωση για δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων είναι τα εξής:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Απόφαση δημοσίευσης διαθήκης
 • Αντίγραφο της σύμβασης νέμησης, ή του συστατικού εγγράφου trust, ή του καταστατικού εγγράφου νομικού προσώπου ή ιδρύματος, κατά περίπτωση, που αποδεικνύουν τον τρόπο και το είδος της επαγωγής και τη νομική μορφή και χαρακτήρα του υπόχρεου σε φόρο.
 • Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών) της αρμόδιας δημοτικής αρχής ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του, ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων για το είδος και το βαθμό συγγένειας προς τον κληρονομούμενο.
 • Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, κατά περίπτωση.
 • Νομιμοποιητικό έγγραφο, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο.

Επίσης:

 • Έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ή τη λήξη αυτής
 • Αποδεικτικά χρεών και βαρών
 • Συμβολαιογραφικά έγγραφα εκχώρησης ακινήτων ή απαιτήσεων στο Δημόσιο
 • Αποδεικτικά πληρωμής ή βεβαίωσης φόρου στην αλλοδαπή
 • Βεβαίωση Τράπεζας για κοινό λογαριασμό του ν. 5638/1932
 • Καταστατικό νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Τέλος:

 • Αποδεικτικά περί δεκαετούς παραμονής του κληρονομουμένου στην αλλοδαπή
 • Αποδεικτικά έγγραφα για τη σύσταση δωρεάς-γονικής παροχής, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται συμβόλαιο
 • Αντίγραφο έκθεσης πλειστηριασμού
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής α’ κατοικίας, όπως έχουν καθοριστεί με την ΠΟΛ.1101/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
 • Σε περίπτωση λοιπών ειδικών απαλλαγών, τα δικαιολογητικά που έχουν καθοριστεί με τις οικείες αποφάσεις.
 • Τα φύλλα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (με τα απαιτούμενα γι’ αυτά δικαιολογητικά) και υπολογισμού αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ., κατά την ΠΟΛ.1055/2003 απόφαση.
Πηγή : sputniknews.gr

Share This Story, Choose Your Platform!