Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας

Άρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή Θέματα προς κατανόηση της αναβαλλόμενης φορολογίας επί αποσβέσεων (1) Γενικά Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται από τις επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας επί των φορολογητέων κερδών . Τα φορολογητέα κέρδη υπολογίζονται ως η [...]