Προβλέψεις και δημιουργική λογιστική

των Κυριάκου Πατατούκα και Νικόλαου Λ. Παπάκη Ο στόχος της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Η αναγνώριση, η επιμέτρηση και η γνωστοποίηση των προβλέψεων στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων προϋποθέτει την ερμηνεία [...]