Συμμετοχή έως και 80% προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων στο κεφάλαιο εταιριών που θα χρηματοδοτήσουν νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις. Το αρχικό κεφάλαιο των συγκεκριμένων εταιριών venture capital (συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι η συμμετοχή της ΕΑΤΕ ξεκινά από τα 8 εκατ. ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 18 εκατ. ευρώ ανά εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών.

Πρόκειται γα το στοχευμένο επενδυτικό εργαλείο AccelerateTT, το οποίο θα «τρέξει» από την ΕΑΤΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχήματα επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και θα επενδύουν με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια ή/και μέσω μετατρέψιμων ομολογιών ή/και μέσω ομολόγων με δικαίωμα απόληψης σε νεοφυείς, καινοτόμες επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια. Άλλα χαρακτηριστικά της λειτουργίας αυτών των επενδυτικών σχημάτων είναι ότι:

 • το ανώτατο όριο αρχικής επένδυσης ορίζεται στις 300.000 ευρώ
 • υπάρχει δυνατότητα Επενδύσεων Συνέχειας
 • η επένδυση σε ένα συγκεκριμένο Στόχο Επένδυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 15% των συνολικών υπό διαχείριση κεφαλαίων
 • το ποσοστό συμμετοχής της ΕΑΤΕ σε κάθε Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό δεν δύναται να ξεπερνά το 80%, ενώ το ανώτερο ποσό συμμετοχής είναι τα 18 εκατ. ευρώ.
 • η ιδιωτική συμμετοχή πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 20% του αρχικού κεφαλαίου
 • ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός απαιτείται να συγκεντρώνει, κατά τη σύστασή του συνολικές, δεσμεύσεις τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ
 • η επενδυτική περίοδος ορίζεται στα 4+1 έτη και η διάρκεια στα 10+1+1 έτη

Τα χαρακτηριστικά των νεοφυών καινοτόμων επενδύσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, είναι ότι πρέπει να πρόκειται για κεφαλαιουχικές, μη εισηγμένες, μη προβληματικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης και για τις οποίες θα πρέπει να ισχύουν τρία κριτήρια ταυτόχρονα:

 • η επιχείρηση να μην ασκεί δραστηριότητα σε καμία αγορά ή να ασκεί δραστηριότητα σε οποιαδήποτε αγορά λιγότερο από επτά έτη μετά την πρώτη εμπορική της πώληση
 • το επιχειρηματικό μοντέλο και η τεχνολογία να επιτρέπει την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Αυτό, μεταξύ άλλων προϋποθέτει χαμηλό οριακό κόστος για κάθε νέα μονάδα πώλησης και υψηλό μεικτό περιθώριο κέρδους.
 • να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/υπηρεσία ή/και ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο πάνω σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία. Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης (επιχειρήσεις «έντασης γνώσης»)

Η παρεχόμενη χρηματοδότηση θα βοηθήσει τις Νεοφυείς επιχειρήσεις να δημιουργήσουν πρωτότυπα ή ελάχιστα βιώσιμα προϊόντα προκειμένου να διενεργήσουν δοκιμές, επιδείξεις και να συλλέξουν δεδομένα από τους πρώτους χρήστες, να οριστικοποιήσουν τις προδιαγραφές των τελικών προϊόντων τους, να προσελκύσουν τους πρώτους πελάτες τους και να αναπτύξουν τις πρώτες στρατηγικές συνεργασίες τους.

Οι επενδύσεις συνέχειας (πρόσθετη χρηματοδότηση) επιτρέπονται εφόσον:
 • δεν γίνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 15 εκατ. ευρώ
 • η δυνατότητα Επενδύσεων Συνέχειας είχε προβλεφθεί στο αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο
 • η Επένδυση Συνέχειας απαιτείται ώστε να εξασφαλίσει ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός τη δυνατότητα να διατηρήσει το αρχικό ποσοστό συμμετοχής που κατέχει στο Στόχο Επένδυσης και να ακολουθήσει την πορεία του στα επόμενα στάδια ανάπτυξής του, προκειμένου να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας και αποκόμισης κέρδους από την επένδυση. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συμμετέχουν νέοι επενδυτές στο γύρο χρηματοδότησης.

Το κεφάλαιο για τις Επενδύσεις Συνέχειας δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του 40% των συνολικών πόρων του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.

Πηγή : moneyreview.gr
By Published On: 27 Μαρτίου, 2021Categories: Βιωσιμότητα & ΚαινοτομίαΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Venture Capital : Το νέο σχήμα επιχειρηματικών συμμετοχώνTags: , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!