Όλες οι έως σήμερα προτάσεις χρηματοδότησης από πιστώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων side-by-side.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ COVID-19

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (κάντε κλικ και δείτε την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΟΡΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Το πρόγραμμα παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με 100% επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19 – Εξέταση βάσει ενεργών ΚΑΔ.
από 20/5/2020 (η ημερομηνία λήξης αναμένεται)
ependyseis.gr
Όλες οι περιφέρειες
€ 500.000,00 ανά επιχείρηση
Άτυπο αρχικό πλαίσιο εφαρμογής (Αναμένεται η επίσημη πρόσκληση ενδιαφέροντος)
Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19
Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα.
από 15/4/2020 έως 30/6/2020 (ώρα 17:00)
ependyseis.gr
Όλες οι περιφέρειες
€ 800.000,00 ανά επιχείρηση
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19
Πρόσβαση σε Δανεισμό επιλέξιμων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής προστασίας πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγυοδοσίας,σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο
Κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις
προσώπων, που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
Απρίλιος έως Δεκέμβριος 2020
Μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών (Αlpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας)
Όλες οι περιφέρειες
Προκύπτει από μαθηματικό τύπο
Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Share This Story, Choose Your Platform!

Σχετικά άρθρα