Δημοσιεύθηκε το νέο έντυπο Ε3, βάση του οποίου θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2020, που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνοδευτικά του νέου εντύπου, η ΑΑΔΕ κοινοποίησε και τη σχετική εγκύκλιο απόφαση Α.1112/2021

1.Πίνακας ΣΤ’ “Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών Ατομικών Επιχειρήσεων (Απλογραφικά – Διπλογραφικά Βιβλία)” :

Περιλαμβάνει πλέον κωδικούς για σειρά διατάξεων που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020.

Συγκεκριμένα, στον Πίνακα ΣΤ’ προστέθηκαν:

 • νέοι υποπίνακες
  • για τους κωδικούς των αφορολογήτων εσόδων (κωδικοί 144, 244, 344, 444, 544) τα οποία αφαιρούνται για τον υπολογισμό του φορολογητέου καθαρού αποτελέσματος. Ο υποπίνακας που απαιτείται να συμπληρωθεί περιλαμβάνει αναλυτικά πεδία για πλήθος αφορολογήτων εσόδων που θεσπίστηκαν με διατάξεις νόμων εντός του 2020
  • για τις δαπάνες των άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του ΚΦΕ (κωδικοί 150, 250, 450, 450, 550 – δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος, προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης).
 • νέα πεδία αναφορικά με:
  • Δαπάνες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ ν. 4172/2013 (εξωλογιστικά – κωδικοί 158, 258, 358, 458, 558)
  • Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν. 4172/2013 (εξωλογιστικά) (ο προϊσχύον κωδικός αφορούσε συγκεκριμένα τις προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης — κωδικοί 156, 256, 356, 456, 556)

Επίσης, προστέθηκαν κωδικοί αναφορικά με τα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα της παρ. 1 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 (παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα – κωδικοί 259, 559)


2. Πίνακας Ζ’ “Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες (Απλογραφικά – Διπλογραφικά βιβλία) :

Προστέθηκε ο κωδικός 999 όπου αναγράφεται το σύνολο της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής.


3.Πίνακας Γ2 “Στοιχεία Αγροτικών Επιδοτήσεων – Ενισχύσεων που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος” :

Προστέθηκε ο κωδικός 081 για τις αγροτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19.


4.Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης :

Προστέθηκαν τρείς νέοι κωδικοί :

 • Κωδικός 2027 : αφορά τις δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (περ. ιε’ άρθρου 23)
 • Κωδικός 2028 : αφορά τα χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου. (περ.ιστ’ άρθρου 23)
 • Κωδικός 2029 : αφορά τις δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην περίπτωση που δεν προκύπτουν λογιστικά κέρδη χρήσης
Πηγή : forin.gr

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Σχετικά άρθρα