ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το b-Green είναι ακριβώς αυτό που υπόσχεται : ένας διαδικαστικός μετατροπέας, που αποδίδει το μέγιστο βαθμό βιωσιμότητας στο επιχειρησιακό αποτύπωμα μιας εταιρείας. Ειδική επιστημονική μεθοδολογία, ποσοτικοποιεί στοχευμένα δεδομένα, εξάγοντας μετρήσιμα αποτελέσματα, μέσω των οποίων :

  • Επιμετράται το πραγματικό βάρος του οικολογικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας
  • Προσδιορίζονται τα τυχόν κενά και οι αρρυθμίες που ζημιώνουν την εταιρική δραστηριότητα από πλευράς βιωσιμότητας
  • Εκτιμάται το μελλοντικό διαφυγόν κέρδος από τη μη εφαρμογή “πράσινων” και αειφόρων διαδικασιών

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Το b-Green υλοποιείται μέσω ενός εξειδικευμένου ερωτηματολογίου. Κατόπιν τα δεδομένα επεξεργάζονται και αναλύονται ενδελεχώς, παράγοντας μια ολοκληρωμένη ακολουθία Καίριων Δεικτών Απόδοσης. Οι Δείκτες αυτοί, σε δεύτερο επίπεδο επαναξιολογούνται, ώστε να διαμορφώσουν μια ενιαία αλυσίδα,

  • ικανή να μεταφράσει αξιόπιστα και ολοκληρωμένα την Υφιστάμενη Κατάσταση (as-is state of)
  • κατάλληλη ώστε να περιγράψει αναλυτικά το πλαίσιο της απαιτούμενης Επιχειρησιακής Μεταβολής (to-be state of)

Το ουσιαστικό όμως αποτέλεσμα του b-Green για τον επιχειρηματία είναι ότι ταυτόχρονα :

  1. Εξασφαλίζει τη χρηματοδοτική επιλεξημότητα του,σε κάθε μορφή εθνικού ή κοινοτικού προγράμματος
  2. Επιτυγχάνει τη μικρότερη δυνατή χρηματοοικονομική επιβάρυνση σε καθεστώς τραπεζικού δανεισμού
  3. Κατοχυρώνει σημαντικές μειώσεις στο κόστος παραγωγής ή στο κόστος πωληθέντων, μέσω των Οικονομιών Κλίμακας που αυτόματα προκύπτουν

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται την Capa Epsilon spPCC μέσω της ειδικευμένης μονάδας Capa Epsilon DiGiLab Team.

 

Ε κ δ ή λ ω σ η  Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς

 

Share This Story, Choose Your Platform!